Aktualności
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce - - Witamy na naszej stronie
18,10,-23,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,19,30,45,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,0,2,31,12,8,2,1,0,20,0,1
Powiatowy Zespół Szkół w Sobótce
Powiatowy Zespół Szkół w Sobótce
Powiatowy Zespół Szkół w Sobótce
Nasza szkoła
Zajęcia szkolne
Zajęcia szkolne
Szczęśliwi i uśmiechnięci
Szkoła i absolwenci
Szkoła i absolwenci
25 lat edukacji
Jubileusz 25 lat Liceum
Jubileusz 25 lat Liceum
Stypendium R P wrocławskiego
 
Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego

 

Ogłoszenie XXII edycji Programu Stypendialnego RPW 2021

Informacja o XXII edycji Programu Stypendialnego RPW 2021 - Powiat Wrocławski

 

Program stypendialny ma charakter wspierający edukację uzdolnionej młodzieży. 

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane są stypendia będą uczyć się w dziennych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum (w tym również tegoroczni absolwenci szkół podstawowych) - oraz spełniają kryteria określone dla danej kategorii stypendium.


CEL PROGRAMU

Celem programu jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów, objęcie ich mecenatem Powiatu Wrocławskiego oraz finansowe wspieranie ich rozwoju w okresie pobierania nauki w dziennej szkole ponadpodstawowej dla młodzieży - liceum ogólnokształcącym lub technikum, jako wyraz uznania dla prezentowanego poziomu osiągnięć oraz forma pomocy w dalszym rozwoju.


RODZAJE STYPENDIUM

- 3  kategorie – naukowa, artystyczna i sportowa 

STYPENDIUM NAUKOWE – DLA UCZNIÓW, KTÓRZY:

1) posiadają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki uzyskane poza szkołą,

2) w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia  uzyskali średnią ocen odpowiednio:

a) w liceum i technikum - co najmniej 4,5

b) absolwenci szkoły podstawowej - co najmniej 4,75

3) w roku szkolnym, na który przyznawane są stypendia będą uczniami szkoły ponadpodstawowej na terenie Powiatu Wrocławskiego


STYPENDIUM ARTYSTYCZNE – DLA UCZNIÓW, KTÓRZY:

1) zajmują się twórczością artystyczną rozwijając swoje zainteresowania i uzdolnienia indywidualnie lub zespołowo, co potwierdzają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej: literatura; sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia); muzyka i śpiew; taniec; teatr; film; lub twórczość ludowa

2) są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek

3) w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia uzyskali średnią ocen odpowiednio:

a) w liceum i technikum - co najmniej 4

b) absolwenci szkoły podstawowej - co najmniej 4,25

a w przypadku pobierania nauki dodatkowo w szkole artystycznej lub posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, wymagana średnia ocen, o której mowa w lit. a i b, jest niższa o 0,5

4) w roku szkolnym na który przyznawane są stypendia będą uczniami szkoły ponadpodstawowej


STYPENDIUM SPORTOWE – DLA UCZNIÓW, KTÓRZY:

1) posiadają udokumentowane szczególne wyniki sportowe

2) są mieszkańcami Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek

3) w roku szkolnym, na który przyznawane są stypendia będą uczniami szkoły ponadpodstawowej 


 WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie i przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od września do czerwca)


 WYMAGANE DOKUMENTY

Wnioski należy składać na formularzu odpowiednim dla danej kategorii stypendium w terminie do dnia 15 lipca danego roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 131 w Biurze Obsługi na parterze lub w pokojach nr 402 i 403 na IV piętrze bądź przesłać pocztą na adres Starostwa - decyduje data wpływu dokumentów do urzędu – nie data nadania (wzory formularzy do pobrania) 

Do wniosku należy dołączyć:

1)     kopię świadectwa szkolnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę

2)     kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia, dokumenty muszą wskazywać imię i nazwisko Wnioskującego (na ich podstawie przyznawane będą punkty dodatkowe) – maksymalnie 15 najistotniejszych  osiągnięć

3)     w przydatku kategorii artystycznej lub sportowej – oświadczenie, że uczeń jest mieszkańcem Powiatu Wrocławskiego przez okres co najmniej jednego roku, licząc wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia (wzór oświadczenia do pobrania) 

UWAGA!

Osiągnięcia uzyskane w okresie wakacji (lipiec i sierpień danego roku) należy wykazać dodatkowo na formularzu uzupełniającym w terminie do dnia 3 września danego roku - decyduje data wpływu dokumentów do urzędu – nie data nadania (wzór formularza uzupełniającego do pobrania)

Łączna liczba osiągnięć nie może przekroczyć 15 punktowanych. 

Bliższych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - tel. 71/722 18 41, 71/722 18 22 lub bezpośrednio w pok. 402 i 403 na IV piętrze w siedzibie Starostwa.


Zasady oceniania wniosków oraz sposób przyznawania punktów (plik do pobrania)


PODSTAWA PRAWNA 

  1.  Uchwała Nr VI/53/19 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzież (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 3256 z późn. zm.)
  2. Uchwała Nr XII/134/20 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży
  3. Uchwała Nr XIX/210/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży

gościmy

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.