Deklaracja dostępności - informacje dla użytkowników
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce - - Witamy na naszej stronie

Deklaracja dostępności               

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej pzs3.pl  zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 04. 09. 2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04. 09. 2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszej szkoły jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Szkoła dokłada starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 17.09.2020 r. W placówce przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa pzs3.pl  spełnia wymagania w 80%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest nauczyciel przedmiotów informatycznych – adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (71) 3162300. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Korzystanie z klawiatury

Domyślne skróty klawiszowe przeglądarki internetowej, „Enter” uaktywnia odnośnik i przyciski. Świadomie zrezygnowano z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 Udogodnienia

  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Adres: 55-050 Sobótka, ul. Św. Jakuba 20 telefon: (71) 3162300
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: pzs3.pl

Dostępność architektoniczna

  • Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Św. Anny. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (nie ma podjazdu, parkingu)
  • Kolejne piętra, na których znajdują się sale lekcyjne są niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz jednej toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Na terenie szkoły nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych.
  • Do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących
  • Szkoła ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

gościmy

Odwiedza nas 225 gości oraz 0 użytkowników.